Facebook Pixel Code

OKRUGLI STOLOVI “UNAPREĐENJA PRISTUPA PRAVU NA NAKNADU ŠTETE ZA ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA I DRUGIH KRIVIČNIH DELA SA ELEMENTIMA NASILJA“